top of page
  • Writer's pictureOsi Gilboa

מהי השיטה המוכחת להפקת מידע איכותי, עשיר ובעיקר אמין בסביבה של יחסי עבודה רגישים

Updated: Feb 4, 2023

תכליתו של תשאול מקצועי היא למצוא עוד פנסים על מנת להאיר חדר חשוך

תכליתו של תשאול מקצועי היא למצוא עוד פנסים על מנת להאיר חדר חשוך. ישנם פנסים שנשיג אותם כבר בתהליך איסוף הנתונים בשלב ההכנה המקדימה, אבל אין ספק שהאתגר הגדול בתשאול הוא להצליח להאיר זוויות חשוכות(מידע חסר) בעיצומו של המפגש הבינאישי.


תשאול מוצלח נמדד לא רק ביכולת לשאול את השאלות הנכונות אלא גם ביכולת איסוף נתונים ומידע חדש לגבי עובדות האירוע או התהליך, נסיבותיו, הנפשות הפועלות וגם כאלה הקשורות באישיותו של המבוקר. בשיטת העוגנים, ככל שנצליח במהלך התשאול להעשיר את עצמנו במידע חסר, כך נוכל להתקדם לשלב הבא עד שלב ההשפעה והשכנוע. המשמעות החשובה עוד יותר היא שבאמצעות הזרמת נתונים רלוונטיים ובעיקר אמינים לתוך מערך שיקול הדעת שלנו כמתשאלים, תצטייר בפנינו תמונה שלמה ובהירה יותר. כך כפועל יוצא, נגיע מוכנים יותר לקראת קבלת ההחלטה הטובה ביותר בשלב הסקת המסקנות והצעדים לשיפור שלאחר הביקורת. במובן זה, ברוח העידן הטכנולוגי שבו אנו חיים, התשאול המקצועי לא יכול להסתפק בהצפה במידע באמצעות איסוף הנתונים בלבד(machine learning), אלא חייב לאפשר במהלכו ובסופו גם את יכולת עיבוד הנתונים הללו(data science) למסקנה יישומית פרקטית. תשאול יכול לקבל אופי של ריאיון או שיחת בירור, לפחות בשלביו הראשונים. ואולם, ככל שהבירור יגע במידע שלמבקר יש אינטרס לחשוף אותו ולמבוקר יש אינטרס לחסות אותו, ייווצרו מרכיבי התנגדות שיהפכו את השיחה לתשאול על פי הגדרתו הקלאסית.

10 views0 comments

Commentaires


bottom of page