top of page
  • Writer's pictureOsi Gilboa

גמישות – מיומנות החשיבה האלסטית

בחדר החקירות – גמישות

תיק חקירה הוא יישות עצמאית דינמית. מעת לעת כיווני החקירה משתנים מקצה לקצה ועולה צורך דחוף להסיט אליהם את המשאבים האנושיים והטכנולוגיים. אילוצים אובייקטיביים, בצד החובה להגעה לחקר האמת, מחייבים את ראש צוות החקירה להפגין גמישות שעיקרה פתיחות מחשבתית וזריזות בגיוס אנרגיה מחודשת והסטת כל המשאבים לטובת כיוון החקירה החדש. מאידך, התעקשות להפנות את תשומת הלב והמשאבים לכיוון חקירה אחד ויחיד ולהתעלם מקיום אפשרי של כיווני חקירה נוספים, עשויה להביא לשחיקה באנרגיה ובמשאבים ובעיקר להחטיא את המטרה הנכספת של הגעה לחקר האמת

מנהל בעולם העבודה החדש: גמישות עולם העבודה החדש המתאפיין בקצב מהיר ושינויים תכופים מחייב את המנהל להיות קשוב לצרכי הארגון המשתנים ולדרישות הלקוח, באופן תמידי. ברגע האמת עליו להיות מוכן לשינוי המתבקש, לגלות יצירתיות בהצגת חלופות חדשות ולבצע התאמות מחדש של צוותי עבודה ושינוי כיווני החשיבה שלהם. יותר ויותר חברות וארגונים זונחים את שיטת הניהול המסורתי ועוברים לשיטת הagility -, לפיה יחידים ואינטראקציות חשובים יותר מתהליכים, שיתוף פעולה של לקוחות חשוב יותר מניהול משא ומתן על החוזה, ותגובה לשינוי חשובה יותר מהיצמדות לתכנית.

12 views0 comments

Comments


bottom of page